JAIME III, 20, 3A · 07012 PALMA DE MALLORCA

+34 971 495 864


Aset Abogados és un despatx multidisciplinari que neix amb l’objecte de donar un servei integral d’assessorament jurídic i fiscal a empreses i particulars. Està format per set professionals amb una dilatada experiència professional i amb una gran vocació de servei al client.

Dret civil i contractual
Dret mercantil
Dret contenciós administratiu
Dret penal
Dret tributari, fiscal i comptable
Assessorament integral a estrangers
Dret civil i procediments judicials:

Els professionals d'Aset Abogados, despatx que presta assessorament integral tant a particulars com a empreses, ens dedicam a totes les matèries del dret civil, entre les quals destaquen:

Reclamació d'indemnitzacions; dret de danys i responsabilitat civil; qüestions hereditàries; donacions, successions i herències; arrendaments urbans i rústics; propietat horitzontal (comunitats) i propietat intel·lectual; família (separacions i incapacitats), i reclamacions de quantitat.

Després d'analitzar l'assumpte encomanat, emprenem una negociació prèvia a l'inici de les accions judicials a fi d'intentar aconseguir una solució extrajudicial al conflicte. Si és infructuosa, marcam l'estratègia judicial que cal seguir, oferim direcció lletrada en seu judicial i informam de totes les fases del procediment fins que conclou.

Dret contractual:

Tenim una àmplia experiència en la negociació i la redacció de qualsevol tipus de contractes. Procuram anticipar-nos a les qüestions que puguin originar conflicte i, a més, proporcionam assessorament integral en cas d'incompliment.

Estudiam el cas amb profunditat per poder recomanar la via més idònia per resoldre el conflicte judicialment o extrajudicial.

A més, Aset Abogados té coneixement exhaustiu de la legislació i la jurisprudència que afecta les entitats de crèdit, per la qual cosa podem assessorar sobre operacions amb entitats financeres, i revisar-les i negociar-les tant abans com després de la subscripció.
Dret contenciós administratiu:

Els nostres professionals poden assessorar-vos sobre les distintes problemàtiques del dret administratiu; preparar les reclamacions i sol·licituds, i oferir-vos assistència jurídica en els procediments seguits davant qualsevol òrgan jurisdiccional contenciós en àrees com:

Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública
Dret urbanístic
Dret administratiu sancionador
Reclamació d'indemnitzacions
Sancions i multes
Contractació pública
Expropiació forçosa
Dret tributari, fiscal i comptable:

Posam a la vostra disposició professionals especialitzats en l'assessorament fiscal integral a empreses, autònoms i particulars, residents i no residents.

En aquest àrea, després d'analitzar les necessitats i les dimensions del client, oferim la possibilitat de concertar la prestació dels serveis jurídics, fiscals i comptables que siguin necessaris amb l'abonament d'una quota mensual pactada.

Si el client vol una cobertura legal i un assessorament permanent en l'àmbit fiscal i comptable que li permeti no haver de preocupar-se de res, ens ho ha de consultar i li'n farem un pressupost sense compromís.

Assessoram empreses, autònoms i particulars sobre tots els aspectes tributaris, i elaboram una planificació fiscal i comptable ajustada als seus interessos.

El departament fiscal confecciona i presenta tots els imposts (societats, IRPF, IVA, patrimoni, etc.); assessora i assisteix en nom seu en procediments d'inspecció; contesta requeriments de l'Agència Tributària, i presenta reclamacions i recursos economicoadministratius.
Dret penal:

Disposam d'especialistes en la branca del dret penal amb molta experiència a l'hora de defensar o exercir l'acusació particular o popular pel que fa a qualsevol tipus de delictes, tant si són contra les persones com si tenen caràcter eminentment econòmic o societari.

Aquesta assistència comprèn delictes complexos amb origen mercantil (administració fraudulenta, adopció d'acords abusius, insolvències punibles, estafes, etc.) i delictes que sorgeixen d'accidents de circulació o alcoholèmies.

Els nostres serveis també abasten la responsabilitat penal del menor, tant la defensa com l'acusació particular als jutjats de menors.

Oferim igualment assistència en matèria de dret penitenciari i en la petició d'indults.
Dret mercantil:

Assessorament integral a empreses des del moment en què es creen, que inclou la gestió interna, la relació accionarial, les seves relacions amb tercers, la negociació i l'elaboració de qualsevol tipus de contractes.

Operacions societàries de qualsevol tipus des que es constitueixen: redacció d'estatuts adaptats a l'empresa concreta, reestructuració d'empreses existents a les seves necessitats (fusions, adquisicions i escissions), amb les pertinents modificacions estatutàries, ampliacions de capital i, si escauen, liquidacions.
Assessorament integral a estrangers:

Aset Abogados està orientat igualment a prestar assessorament integral a estrangers que decideixen efectuar qualsevol tipus d'inversió a Espanya. Si voleu adquirir un immoble, una empresa, un amarratge o un vaixell a Espanya, evitareu moltes gestions i problemes si acudiu al nostre despatx.

Comptam amb un equip de professionals amb domini de l'anglès i l'alemany que cerca donar-vos el millor assessorament en els projectes que decidiu emprendre i facilitar-vos la comprensió de les conseqüències legals de les vostres decisions a fi d'evitar els errors més comuns.

Estam especialitzats en inversions estrangeres a Espanya tant de ciutadans comunitaris com d'altres països, i us donam tota la informació necessària si decidiu comprar, si ja sou propietari d'un bé o si voleu vendre una propietat particular o una empresa.

Feim una cerca exhaustiva del bé objecte d'adquisició en el registre, i també pel que fa a regularitat urbanística i situació a la comunitat, si és el cas. Elaboram els contractes necessaris de reserva/opció per assegurar la propietat durant aquesta cerca necessària, i us assessoram durant tot el procés fins a la firma de l'escriptura i la inscripció del títol en el registre de la propietat, el cadastre i/o l'ajuntament.

Aquest assessorament inclou informar-vos dels imposts que haureu d'abonar des que adquiriu una propietat o empresa a Espanya i de la millor manera de tramitar els pagaments ineludibles a les distintes administracions; en aquest sentit, facilitam la comunicació directa amb els distints organismes designant el domicili del despatx a l'efecte de notificacions.

Si ho voleu, també podem ajudar-vos a assegurar la transmissió dels béns en cas de defunció mitjançant la formalització d'un testament en què es reguli la situació del bé situat a Espanya.


JAIME III, 20, 3A · 07012 PALMA
(+34) 971 495 864


Acepto la cláusula informativa

SÍGUENOS